Remie Begeleiding & Coaching

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de volgende betekenis.

 • Remie Begeleiding & Coaching: De handelsnaam van Erik Remie, eenmanszaak, gevestigd te Almelo. KvK nr.: 50613790.
 • Opdrachtgever: De volwassene met een vraag/natuurlijke ouders/rechtspersoon van de kinderen die zich met naam en adres aan Remie Begeleiding & Coaching bekend maakt en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten sluit met Remie Begeleiding & Coaching.
 • Partijen: Remie Begeleiding & Coaching en de opdrachtgever.
 • Aanbieding: Een aanbod tot een overeenkomst die door Remie Begeleiding & Coaching aan de opdrachtgever wordt uitgebracht.
 • Overeenkomst: Overeenkomst tot het verlenen van diensten door Remie Begeleiding & Coaching aan de opdrachtgever.
 • Diensten: De door Remie Begeleiding & Coaching ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.

Artikel 2 – Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Remie Begeleiding & Coaching en een opdrachtgever.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen.
 • Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Remie Begeleiding & Coaching en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en aanvaarding opdrachten

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 • De door Remie Begeleiding & Coaching gemaakte aanbiedingen zijn bindend indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde geldigheidstermijn en zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd.
 • Orders, overeenkomsten en afspraken die tot stand komen zonder een voorafgaande aanbieding zijn voor Remie Begeleiding & Coaching eerst bindend indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 • De prijzen in aanbiedingen en opdrachten en opdrachtbevestigingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege wanneer de diensten niet vanuit een PGB of andere AWBZ-vergoeding betaald worden.
 • Bij betaling vanuit een PGB of andere AWBZ-vergoeding is de BTW 0%.
 • Remie Begeleiding & Coaching ontvangt van de opdrachtgever een kopie van de PGB-beschikking. Dit dient als bewijs voor de belasting dat de diensten BTW-vrij zijn. Het gaat hierbij niet om de toegekende bedragen.

Artikel 4 – Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst dient te worden gewijzigd naar omvang, tijdschema, inhoud, kosten of voorwaarden, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Deze wijziging wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Remie Begeleiding & Coaching deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5 – Tarieven en betaling

 • Het uurtarief varieert tussen de € 20,00 en € 60,00. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de hulpvraag. Het uurtarief is vrijgesteld van BTW wanneer de betaling geschiedt vanuit een PGB of andere AWBZ-vergoeding.
 • Vanuit een andere vergoeding wordt 21% BTW bovenop het uurtarief berekend.
 • Kilometers voor gemaakte activiteiten bedragen € 0,19 per km (exclusief 21% BTW) en zijn niet verwerkt in de uurprijs.
 • Wanneer Remie Begeleiding & Coaching activiteiten voorschiet, worden deze kosten in een aparte factuur vermeld en apart betaald van de loonkosten.
 • Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 • Per verrichte dienst wordt een minimale afname van twee uur in rekening gebracht. Tariefwijzigingen worden in overleg en vooraf schriftelijk vastgelegd.

Artikel 6 – Annulering

In het geval dat een door de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger gemaakte afspraak wordt afgezegd dient dit 24 uur van tevoren te geschieden en indien mogelijk naar een ander tijdstip te worden verplaatst. Bij afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd wordt het volledige honorarium voor de gemaakte afspraak in rekening gebracht.

Artikel 7 – Overmacht

Indien Remie Begeleiding & Coaching bij uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn de verplichtingen tegenover de opdrachtgever na te komen, heeft Remie Begeleiding & Coaching het recht de overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Remie Begeleiding & Coaching kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: ziekte van Remie Begeleiding & Coaching, overheidsmaatregelen, etc.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid/gezondheidstoestand

Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. Remie Begeleiding & Coaching is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door Remie Begeleiding & Coaching geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.

Artikel 9 – Betaling/rente en kosten/geschillen

 • De betaling dient bij de levering van de dienst te geschieden middels storting of overmaking op IBAN rekening NL84RABO0150536917 t.n.v. Remie Begeleiding & Coaching te Almelo, binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door Remie Begeleiding & Coaching te bepalen.
 • Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is Remie Begeleiding & Coaching bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro. Op de overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geschillen waaronder die, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, deze is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die verband houden met (het bestaan en/of de uitvoering van) enige overeenkomst, alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

Artikel 10 – (Zorg)overeenkomst met freelancer

 • Het uurtarief is met 0% BTW als de diensten betaald worden vanuit een PGB. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de hulpvraag.
 • De opdrachtgever geeft een kopie van de beschikking van de PGB-indicatie aan Remie Begeleiding & Coaching. Dit dient als bewijs voor de belastingdienst dat het uurtarief is vrijgesteld van BTW. Het gaat niet om de bedragen die toegekend zijn.
 • Wanneer de diensten niet betaald worden vanuit een PGB is het uurtarief exclusief 21% BTW.
 • Het uurtarief is exclusief kilometervergoeding. De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer exclusief 21% BTW.
 • De kilometerprijs geldt voor woon/werkverkeer en kilometers voor de gemaakte activiteiten indien die niet verrekend worden naar uurtarief. Anders worden zij apart gefactureerd en kunnen niet vanuit het PGB betaald worden.
 • Deze kosten worden inzichtelijk gemaakt in de facturen.
 • De voorgeschoten kosten van de activiteiten komen op een aparte factuur, om verwarring te voorkomen tussen loon en kosten in verband met de belastingen.

Artikel 11 – Geheimhoudingsbeding

Remie Begeleiding & Coaching is gehouden aan een geheimhoudingsbeding en zal bedrijfsspecifieke informatie, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever, niet aan derden ter beschikking stellen of op enige wijze melden.

Artikel 12 – Slotbepalingen

 • Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 • De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
 • Indien Remie Begeleiding & Coaching in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Remie Begeleiding & Coaching het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 • Remie Begeleiding & Coaching is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.